Kinh Nhập Hội

( Giọng Nam Xuân )

Trên Bạch Ngọc Chí Tôn cao ngự ,

Giữa Tây Phương nắm giữ Thiên Điều .

Dưới Ngọc Hư, kể bao nhiêu ,

Thiêng Liêng các Đấng lập triều trị dân .

Một nuôi nấng tinh thần tinh khiết ,

Hai dạy răn cho biết tội tình .

Ba lo trị thế thái bình ,

Cộng chung Pháp Luật Thiên Đình chí công .

Các con vốn trong vòng thánh thể ,

Phép tu vi là kế tu hành .

Mở đường tích cực oai linh ,

Cậy phương thuyết giáo vẻ thành kinh chơn .

Đại Từ Phụ ra ơn dìu dẫn ,

Diệt trí phàm : hờn, giận, ghét, ganh .

Để tâm dưới ánh Chí Linh ,

Soi tường chơn lý chỉ rành chánh văn .

Cơ chuyển thế khó khăn lắm nỗi ,

Mượn thánh ân xây đổi cơ Đời .

Thuận nhơn tâm ắt thuận Trời ,

Câu kinh Vô Tự độ người thiện duyên .

Nguyện Ơn Trên cho yên trí não ,

Nguyện Phật, Tiên dạy bảo Chơn linh .

Mang danh Hội Thánh đã đành ,

Nâng tay nhục thể xây hình Chí Tôn .

Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

[ Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>