Kinh Sám Hối (phần 1)

Kinh Sám Hối (phần 1)

[ Giọng Nam Xuân ]

Cuộc danh lợi là phần thưởng quí ,

Đấng Hóa công xét kỹ ban ơn .

Lòng đừng so thiệt tính hơn ,

Ngày đêm than thở dạ hờn ích chi .

Người sang cả là vì duyên trước ,

Kẻ không phần luống ước cầu may .

Sang giàu chẳng khác như mây ,

Khi tan khi hiệp, đổi xây không thường .

Việc sanh tử như đường chớp nháng ,

Bóng quang âm ngày tháng dập dồn .

Giữ cho trong sạch linh hồn ,

Rèn lòng sửa nết đức tồn hậu lai .

Điều họa phước không hay tìm tới ,

Tại mình dời, nên mới theo mình .

Cũng như bóng nọ tùy hình ,

Dữ lành hai lẽ, công bình thưởng răn .

Khi vận thời lung lăng chẳng kể ,

Lúc suy vi bày lễ khẩn cầu .

Sao bằng ở phải buổi đầu ,

Thần minh chánh trực có đâu tư vì ? .

Người làm phước có khi mắc nạn ,

Kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang .

Ấy là nợ trước còn mang ,

Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền .

Nếu vội trách người trên thì đọa ,

Cũng có khi tai họa trả liền .

Đó là báo ứng nhãn tiền ,

Mau thì mình chịu, lâu truyền cháu con .

Lo danh vọng, hao mòn thân thể ,

Ham làm giàu, của để bằng non .

Một mai nhắm mắt đâu còn ,

Đem vàng chuộc mạng, đổi lòn đặng chăng .

Trên đầu có bủa giăng Thần Thánh ,

Xét xem người tánh hạnh dữ hiền .

Làm lành đặng hưởng phước duyên ,

Trong lòng nham hiểm lộc quyền giảm thâu .

Đừng tính kế độc sâu trong dạ ,

Mà gổ ganh oán chạ thù vơ .

Trái oan nào khác mối tơ ,

Rối rồi không gỡ bao giờ cho ra .

Thấy hình khổ dạ ta đâu nở ,

Khuyên làm lành trừ đỡ tội căn .

Quấy rồi phải biết ăn năn ,

Ở cho nhơn hậu chế răn lòng tà .

Hãy có dạ kính già thương khó ,

Chớ đem lòng lấp ngõ tài hiền .

Xót thương đến kẻ tật nguyền ,

Đỡ nâng yếu thế bình quyền mồ côi .

Làm con phải trau giồi hiếu đạo ,

Trước là lo trả thảo mẹ cha .

Lòng thành thương tưởng ông bà ,

Nước nguồn cây cội mới là tu mi .

Giá trong sạch nữ nhi trượng tiết ,

Giữ cho tròn trinh liệt mới mầu .

Ở sao đặng phận đạo dâu ,

Thờ chồng tiết hạnh mới hầu gái ngoan .

Đừng có cậy giàu sang chẳng nể ,

Không kiêng chồng khi dể công cô .

Ấy là những gái hung đồ ,

Xúi chồng tranh cạnh mơ đồ sân si .

Tánh ngoan ngạnh không vì cô bác ,

Thói lăng loàn bạn tác khinh khi .

Ngày sau đọa chốn Âm ty ,

Gông kìm khảo kẹp ích gì rên la .

Người tai mắt đạo nhà khá giữ ,

Nghĩa anh em cư xử thuận hòa .

Vẹn tròn đạo cả giềng ba ,

Kính anh mến chị, thì là phận em .

Trên thương dưới xét xem kẻ nhỏ ,

Lúc lâm nàn chớ bỏ tránh xa .

Cũng là một gốc sinh ra ,

Gồm bao nâng đỡ ruột rà thương nhau .

Người trung trực lo âu nợ nước ,

Hưởng lộc Vua tìm chước an bang .

Chớ làm con giặc tôi loàn ,

Thuế sưu đóng đủ đừng toan kế tà .

Phận làm tớ thật thà trung tín ,

Với chủ nhà trọn kính trọn ngay .

Áo cơm no ấm hằng ngày ,

Của người châu cấp ơn dày nghĩa sâu .

Đừng gặp việc câu mâu biếng nhác ,

Mà quên lời phú thác dặn dò .

Trước người giả bộ siêng lo ,

Sau lưng gian trá, so đo tấc lòng .

Phải chừa thói loài ong tay áo ,

Bớt học đòi khỉ dạo dòm nhà .

Gìn lòng ngay thẳng thật thà ,

Nói năng minh chánh lời ra phải nhìn .

Chớ quyệt ngữ mà khinh kẻ dại ,

Đừng gian mưu hãm hại người hiền .

Anh em bằng hữu kết nguyền ,

Một lòng tin cậy phải kiên phải vì .

Chẳng thấy khó mà khi mà thị ,

Gặp người giàu mà vị mà nâng .

Dầu khi gặp lúc gian truân ,

Cũng đồng giúp ích chớ đừng mặt ngơ .

Làm người phải kính thờ Thần Thánh ,

Giữ lời nguyền tâm tánh tưởng tin .

Hễ là niệm Phật tụng kinh ,

Rèn lòng sửa nết khá in như nguyền .

Chừa thói xấu đảo điên trong dạ ,

Muôn việc chi chẳng khá sai lời .

Dối người nào khác dối Trời ,

Trời đâu dám dối ra đời ngỗ ngang .

Chớ lầm tưởng trong hang vắng tiếng ,

Mà dễ duôi sanh biến lăng loàn .

Con người có trí khôn ngoan ,

Tánh linh hơn vật biết đàng lễ nghi .

Phải cho biết kỉnh vì trên trước ,

Đừng buông lời lấn lướt hồ đồ .

Thuận cùng chú bác cậu cô ,

Bà con chòm xóm ra vô khiêm nhường .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>