Kinh Đệ Bát Cửu

Kinh Đệ Bát Cửu

[ Giọng Nam Xuân ]

Ơi Tiên tửu nực nồng thơm ngọt ,

Phi Tưởng Thiên để gót tới nơi .

Mùi trần khi đã xa khơi ,

Say sưa bầu khí bồi-hồi chung phong .

Cung Tận Thức thần thông biến hóa ,

Phổ Đà Sơn giải quả Từ Hàng .

Cỡi Kim Hẩu đến Tịch San ,

Đẩu vân nương phép Niết Bàn đến xem .

Cung Diệt Bửu ngọc rèm đã rủ ,

Nghiệp hữu hình tượng đủ Vô vi .

Hồ Tiên vội rót tức thì ,

Nước Cam lồ rửa ai bi kiếp người .

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

[ Bát Nương Diêu Trì Cung ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>