LỊCH SỬ ĐẠO CAO ĐÀI: Đạo sử xây bàn, quyển hai (phần 1)

Đạo sử xây bàn

giai đoạn 1925 – 1929

Năm Ất-Sửu (1925) đến Kỷ-Tỵ (1929)

( Hội-Thánh giữ bản quyền )

Lưu ý : Bạn đọc có thể tải toàn bộ về máy nhà qua đường dẫn dưới đây :

Lời tựa

Với bằng chứng minh-bạch, có nhiều vị hỏi tôi xem Thánh – Giáo của Đức Chí-Tôn đến khai Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ mà không biết tìm ở đâu.

daosu_xayban

Tôi trả lời theo câu hỏi nầy : Trọn bộ Thánh-Giáo Thầy đến khai Đạo hồi năm 1926, 1927, 1 928, 1929, khi Đức Thượng-Phẩm qui Thiên 1929 thì tôi chuyển dâng lên Đức Hộ – Pháp tất cả bổn chánh là 15 tập 100 pages, tôi chỉ còn bổn thảo mà thôi, nhưng mấy năm về trước, thuyền Đạo không an lái nên bị mối ăn lạc mất rất nhiều, hiện nay tôi chỉ còn lưu giữ lại một phần ít.

Mặc dầu còn ít , tôi nghỉ vì cơ truyền Đạo do nơi Thánh – Giáo để Chức-Sắc có tài -liệu đặng khi hành Đạo đem phổ-thông Chơn-Đạo của Thầy, cho đời thấy cơ huyền-diệu của Chí-Tôn, Phật-Mẫu cùng các Đấng Thiêng-Liêng đến mở Đạo kỳ ba này.

Hôm nay tuổi tôi đã quá thất-tuần, tôi vẫn còn tinh thần đầy – đủ sức khỏe , trước giờ tôi từ giả cõi trần, nên tôi tìm được tài-liệu là Thánh-Giáo của các Đấng Thiêng-Liêng để lập thành tập Thánh-Giáo nầy, kính hiến cho quý Chức- Sắc để làm kỷ niệm của báu Thiêng-Liêng hầu hiểu biết lịch sử của các Đấng đã dày công đến mở Đại – Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ tại cõi Á-Đông nầy.

Trước khi dứt hơi thở cuối cùng của tôi, tôi xin góp chút công quả hiến tập Thánh-Giáo nầy cho Đạo để làm kỷ niệm.

Trân Trọng Kính Hiến

Ngày 15, tháng 10, năm Đinh-Dậu

Nữ Chánh Phối-Sư

(Ấn ký Hương-Hiếu)

Khai đạo nơi chánh phủ

Ngày 23 tháng 8 năm Bính-Dần (29-9-1926) ông cựu Thượng-Nghị-Viện Lê-Văn-Trung vâng Thánh-ý hiệp với chư đạo-hữu hết thảy là 247 người tại nhà ông Nguyễn-văn-Tường đứng tên vào Tịch-Đạo để khai Đạo với Chánh-Phủ.

Tờ khai Đạo đến mùng 1 tháng 9 (17-10-1926) mới gởi lên Chánh-Phủ cho quan Nguyên-Soái Nam-Kỳ là ông Le Fol. Trong tờ ấy có 28 người đứng tên thay mặt cho cả chư đạo-hữu có tên trong Tịch-Đạo. Tờ khai ấy làm bằng chữ Lang-Sa, phiên dịch ra như vầy :

Sài-gòn, Le 17 Octobre 1926

Kính cùng quan Thống-Đốc Nam-Kỳ Sài-Gòn. Chúng tôi đồng ký tên dưới đây, kính cho quan lớn rõ :

Vốn từ trước, tại cõi Đông-Pháp có ba nền Tôn-Giáo là : Thích-Giáo, Lão-Giáo, và Khổng-Giáo, tiên-nhơn chúng tôi sùng bái cả ba Đạo ấy, lại nhờ do theo tôn-chỉ quí báu của các Chưởng-Giáo truyền lại mới được an-cư lạc-nghiệp. Trong sử còn ghi câu : “Gia vô bế hộ, lộ bất thập di”, chỉ nghĩa là con người thuở ấy an-nhàn cho đến đổi ban đêm ngủ không đóng cửa nhà, còn ngoài đường thấy của rơi không ai thèm lượm.

Nhưng buồn thay cho đời thái-bình phải mất vì mấy duyên cớ sau nầy :

1. Những người hành Đạo đều phân chia ra nhiều Đạo, nhiều phái mà kích bác lẫn nhau, chớ tôn-chỉ của Tam-Giáo đều như một là làm lành lánh dữ và kỉnh thờ đấng Tạo-Hóa.

2. Lại canh-cải mối chánh-truyền của các Đạo ấy làm cho thất chơn-truyền.

3. Những dư-luận phản đối nhau về Tôn-Giáo, mà ta thấy hằng ngày cũng tại bã vinh-hoa và lòng tham-lam của nhơn-loại mà ra, nên chi người An-Nam bây giờ đều bỏ hết những tục lệ tận-thiện tận-mỹ ngày xưa.

Thấy tình thế như vậy mà đau lòng, cho nên nhiều người An-Nam, vì căn-bổn, vì Tôn-Giáo đã tìm phương thế hiệp Tam-Giáo lại làm một (qui-nguyên phục nhứt) gọi là Đạo Cao-Đài hay là Đại-Đạo.

May-mắn thay cho chúng-sanh, Thiên tùng nhơn nguyện, đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế hằng giáng Đàn dạy Đạo và hiệp Tam-Giáo lập Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ tại cõi Nam nầy.

Tam-Kỳ Phổ-Độ nghĩa là đại ân-xá lần thứ ba, những lời nói của đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế giáng cơ dạy chúng tôi đều cốt để truyền bá Tôn-Chỉ Tam-Giáo.

Đạo Cao-Đài dạy cho biết :

Luân-lý cao-thượng của đức Khổng-Phu-Tử

Đạo-đức của Phật-Giáo và Tiên-Giáo là làm lành lánh dữ, thương yêu nhơn-loại cư xử thuận-hòa, mà lánh cuộc ly-loạn giặc-giả.

Chúng tôi gởi theo đây cho quan lớn nghiệm xét :

Một bổn sao lục Thánh-Ngôn của đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế

Một bổn phiên dịch Thánh-Kinh.

Chủ ý của chúng tôi là muốn làm sao cho nhơn-loại được cộng hưởng cuộc hòa-bình như buổi trước. Được như vậy chúng-sanh sẽ thấy đặng thời kỳ mới-mẽ cực kỳ hạnh-phúc không thể nào tả ra đặng.

Chúng tôi thay mặt cho nhiều người An-Nam, mà đã nhìn nhận sở hành của chúng tôi và đã ký tên vào tờ Đạo-Tịch ghim theo đây, đến khai cho quan lớn biết rằng : Kể từ ngày nay chúng tôi đi phổ-thông Đại-Đạo khắp cả hoàn-cầu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>