Kinh Hạ Huyệt

Kinh Hạ Huyệt

(Giọng Nam Ai)

( Đồng Nhi tụng tới chừng hạ huyệt mới thôi )

Thức giấc mộng Huỳnh lương vừa mãn ,

Tiếng phồn ba hết thoảng bên tai .

Giải thi lánh chốn đọa đày ,

Chơn linh trong sạch ra ngoài Càn Khôn .

Phép giải oan độ hồn khỏi tội ,

Phướn tiêu diêu nắm mối trường sanh .

Ơn nhờ hồng phước Chí Linh ,

Lôi Âm tự toại, Bồng Dinh hưởng nhàn .

Nhờ hậu Thổ xương tàn gìn gi” ,

Nghĩa Chí Tôn tha thứ tiền khiên .

Đưa tay vịn phép diệu huyền ,

Ngọc Hư lập vị Cửu tuyền lánh chơn .

Ngó Cực Lạc theo huờn Xá Lợi ,

Cửu Trùng Thiên mở lối qui nguyên .

Rõ ràng Phật cốt Tiên duyên ,

Nước Cam Lồ rửa sạch thuyền độ nhân .

Niệm 3 lần : Nam mô Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>