Kinh Đi Ra Đường

(Giọng Nam Xuân)

Thân vận động trong trường thế sự ,

Đạo nhơn luân cư xử cùng đời .

Đôi phen lúc biến khi dời ,

Thân như bèo bọt giữa vời linh đinh .

Dòm thấy cuộc kinh dinh dưới mắt ,

E trở tâm tánh bắt đổi thay .

Con xin nương bóng Cao Đài ,

Bước ra một bước cảm hoài căn tu .

Gót chân đưa rủi như xác mạng ,

Vật hữu linh phàm nhãn khôn soi .

Xin tha họa gởi tai rơi ,

Hồn linh nhờ có ơn Trời chứng minh .

Đại Từ Phụ oai linh bảo hộ ,

Những chông gai quét ngõ ven đường .

Đi an khương, về an khương ,

Cõi thiên, cảnh tục cũng dường chung nhau .

Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>