Kinh Khi Đi Ngủ

( Giọng Nam Xuân)

Các vật dục xảy qua một buổi ,

Cả hành vi lầm lỗi khôn ngừa .

Sấp mình cúi lạy xin thưa (lạy)

Ơn trên Từ Phụ cho chừa tội khiên .

Trong giấc mộng nghỉ yên hồn phách ,

Đấng Thiêng Liêng năng mách bảo giùm .

Bồng Lai Cực Lạc chỉ chừng ,

Đẩy đưa xác tục dựa gần cõi linh .

Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>