Khai kinh

Khai kinh

(Giọng Nam Ai)

Biển trần khổ vơi vơi Trời nước,

Ánh Thái Dương giọi trước phương đông.

Tổ sư Thái Thượng Đức Ông,

Ra tay dẫn độ, dày công giúp Đời.

Trong Tam Giáo có lời khuyến dạy,

Gốc bởi lòng làm phải làm lành.

Trung Dung Khổng Thánh chỉ rành,

Từ Bi Phật dặn: Lòng thành, lòng nhơn.

Phép Tiên Đạo: Tu chơn dưỡng tánh,

Một cội sanh ba nhánh in nhau.

Làm người, rõ thấu lý sâu,

Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh. (cúi đầu)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>