Kinh Sám Hối (phần 3)

Kinh Sám Hối (phần 3)

[ Giọng Nam Xuân ]

Tua khá tưởng thương lần nòi giống ,

Hãy xét vì mạng sống khó cầu .

Cũng đừng bài bạc lận nhau ,

Rủ ren rù quến, lấy xâu ăn đầu .

Phải hiểu biết máy sâu họa kín ,

Thánh, Thần đâu tư lịnh bỏ qua .

Thường ngày tuần khắp xét tra ,

Phạt người hung ác đọa sa A-Tỳ .

Sống dương thế hành thì căn bịnh ,

Xui tai nàn dấp dính theo mình .

Ăn năn khử án hồi minh ,

Từ bi Trời Phật rộng tình xét cho .

Đừng cố oán thầm lo gây họa ,

Đem lòng thù hăm dọa rắp đường .

Đốt nhà, tháo cống, phá mương ,

Nước tràn lục ngập ruộng vườn tan hoang .

Thêm liều mạng đặng toan đổ tội ,

Cho người hiền chịu lỗi vương mang .

Khi hồn lìa khỏi trần gian ,

Hóa ra ngạ quỷ cơ hàn khổ thân .

Đời nhiều kẻ khi Thần thị Thánh ,

Ám muội lòng tánh hạnh gổ ganh .

Thấy ai làm phải làm lành ,

Xiểm gièm cho đặng khoe danh của mình .

Lại còn có tánh tình hiểm độc ,

Xúi phân chia thân tộc ruột rà .

Làm cho chồng vợ lìa xa ,

Cả đời nghiệp báo oan gia chẳng rời .

Muốn tránh đặng khỏi nơi tội quá ,

Lánh kẻ tà chẳng khá nên gần .

Thí tiền thí bạc chẩn bần ,

Người đau thì thuốc, Thánh, Thần phước ban .

Đêm thanh vắng chớ toan mưu dối ,

Xúi trẻ thơ lầm lỗi ngỗ ngang .

Âm đài gông trống sẵn sàng ,

Chờ khi thác xuống hổ mang hành hình .

Các thơ truyện huê tình xé hủy ,

Kẻo để đời làm lụy luân thường .

Nói lời tục tĩu không nhường ,

Tội hành cắt lưỡi trăm đường ghê thay .

Lại có kẻ miệng ngay lòng vạy ,

Tới làm chùa, dối cậy in kinh .

Ăn gian xới bớt cho mình ,

Đâu qua dương pháp, luật hình Diêm vương .

Thêm những sãi giả nương cửa Phật ,

Của thập phương châu cấp thê nhi .

Ngày sau đọa lạc Âm Ty ,

Thường thường khảo kẹp chẳng khi nào rờ .

Thấy giấy chữ rớt rơi lượm lấy ,

Đốt ra tro bỏ chảy dòng sông .

Thủy triều vận tải biển đông ,

Lòng hằng dường ấy phước đồng ăn chay .

Chịu cực khổ đắng cay biết mấy ,

Cuốc, cày, bừa, gieo, cấy, gặt, đong .

Làm ra lúa gạo dày công ,

Dầm mưa dan nắng kẻ nông nhọc nhằn .

Nhờ Viêm Đế đức cao ân nặng ,

Tìm lúa khoai người đặng no lòng .

Ngày ngày vọng niệm nhớ vong ,

Chẳng nên hủy hoại mới phòng khỏi hoang .

Chớ hiễm độc, dạ lang lần lựa.

Nhơn thất mùa bế vựa gắt gao ,

Chờ khi lúa phát giá cao .

Khai ra bán mắc Trời nào dung cho ,

Ơn trợ giúp khá lo đền báo .

Giữ vẹn tròn nghĩa đạo với đời ,

Túng cùng vay mượn của người .

Vui lòng tính trả vốn lời cho kham ,

Chớ oán chạ tham lam ngược ngạo .

Bội nghĩa ân trở tráo chước sâu ,

Luân hồi thưởng phạt rất mầu .

Chuyển thân tái thế ngựa trâu công đền ,

Người phú túc vun nền âm đức .

Lấy lòng nhơn giúp sức trợ nghèo ,

Chớ sanh chước hiểm hẹp eo .

Lời tăng quá vốn, kẻ nghèo xiết than ,

Làm mặt phải bạc ngàn cúng Phật ,

Ép kẻ nghèo cố đất cầm vườn .

Phật Trời nhơn vật đồng thương ,

Có đâu hưởng của bất lương mà mời ?.

Phận làm chủ lấy lời nhỏ nhẹ ,

Mà nghiêm trừng mấy kẻ tôi đòi .

Đừng lòng nham hiểm hẹp hòi ,

Buông lời chửi rủa đòn roi không từ .

Tánh độc ác tội dư tích trữ ,

Chốn Âm cung luật xử nặng nề .

Đánh đòn khảo kẹp gớm ghê ,

Hành hình khổ não chẳng hề nới tay .

Miền Âm cảnh nhiều thay hình lạ ,

Cõi dương trần tội quá dẫy đầy .

Thánh hiền kinh sách dạy bày ,

Lòng người ám muội lỗi gây ra hoài .

Kẻ lỗ mãng chê bai khinh dễ ,

Rằng thác rồi còn kể ra chi .

Nhãn tiền trả quả tức thì ,

Tội dư con cháu một khi đền bồi .

Chớ quấy tưởng luân hồi phi lý ,

Mà hung hăng chẳng nghĩ chẳng suy .

Thi hài như gỗ biết gì ,

Linh hồn là chủ thông tri việc đời .

Lúc chung mạng dứt hơi, hồn xuất ,

Quỉ vô thường sẵn chực đem đi .

Dắt hồn đến chốn Âm Ty ,

Xét xem công quả chẳng ly mảy nào .

Người lương thiện ra vào thong thả ,

Kẻ tội nhiều đày đọa rất minh .

Phật, Trời phép lạ hiển linh ,

Hành cho tan xác huờn hình như xưa .

Con bất hiếu xay cưa đốt giã ,

Mỗ bụng ra phanh rã tim gan .

Chuyển thân trở lại trần gian ,

Sanh làm trâu chó đội mang lông sừng .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>