Kinh Cầu Siêu

Kinh Cầu Siêu

[ Giọng Nam Ai ]

Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ ,

A Di Đà Phật độ chúng dân .

Quan Thế Âm lân mẫn ân cần ,

Vớt lê thứ khổ trần đọa lạc .

Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát ,

Bố từ bi tế bạt vong hồn .

Cứu khổ nàn Thái Ất Thiên Tôn ,

Miền Âm cảnh ngục môn khai giải .

Ơn Đông Nhạc Đế Quân quảng đại ,

Độ kẻ lành chế cải tai ương .

Chốn Dạ đài Thập Điện Từ Vương ,

Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết .

Giảm hình phạt bớt đường ly tiết ,

Xá linh quang tiêu diệt tiền khiên .

Đặng nhẹ nhàng thẳng đến cung Tiên ,

Nơi Phước địa ở yên tu luyện .

Xin Trời Phật chứng lòng sở nguyện ,

Hộ thương sanh u hiển khương ninh .

Ghi chú: Tụng tiếp bài kinh CẦU HỒN KHI ÐÃ CHẾT RỒI “Ba mươi sáu cõi thiên tào …” vì e sợ Vong hồn hoặc là người không tu mà Hội thánh mới độ hồn, hoặc Ðạo Hữu phạm thệ mà đi xuống cõi Phong đô, nên trước phải tụng bài KINH CẦU SIÊU “Ðầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ …” hầu cho vong hồn hồi dương đặng rồi, thì tụng bài KINH KHI ÐÃ CHẾT RỒI “Ba mươi sáu cõi thiên tào …” đặng vong hồn hưởng phép siêu thăng Tịnh độ.

Phải tụng xen kẽ như vậy cho đủ ba lần. Khi dứt thì niệm câu chú :

NAM MÔ CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>