Kinh Khi Về

(Giọng Nam Xuân)

Cảm tạ ơn trên đầu dìu đỡ ,

Từ khi đi khi trở lộn về .

Đặng xong phận sự mọi bề ,

Tâm tu lại vững chẳng hề lảng xao .

Nhẫng nhớ bước động Đào buổi trước ,

Nhẫng nhớ khi Hớn rước Diêu Trì .

Căn Ta Ca đỡ bước đi ,

Ra thành Phật Tổ gặp kỳ ly cung .

Dẩy xe trâu Côn Lôn trỗi bánh ,

Lý Lão Quân mong lánh phong trần .

Núi Ô Li Vê, để dấu chân ,

Gia Tô Giáo Chủ giải phần hữu sanh .

Con nguyện xin khuôn linh giúp sức ,

Bước ta bà giục thức huệ quang .

Lòng thân dưới phép sầu than,

Tìm phương cứu khổ mở đàng giải căn .

Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>