Khen ngợi Kinh Sám Hối

Khen ngợi Kinh Sám Hối

(Giọng Nam Xuân)

Nghe lời khuyến thiện rất may ,

Nguyện lòng niệm Phật ăn chay làm lành .

Ngày ngày tập sửa tánh thành ,

Đêm đêm tự tỉnh tu hành ăn năn .

Một là hối ngộ tội căn ,

Hai là cầu siêu thăng Cửu huyền .

Đường sanh hạnh hưởng phước duyên ,

Trong nhà già trẻ miên miên thái bình .

Sau dầu đến chốn Diêm Ðình ,

Linh hồn trong sạch nhẹ mình thảnh thơi .

Luân hồi trở lại trên đời ,

Tiền công thì cũng Phật Trời thưởng ban .

Cầu xin trăm họ bình an ,

Nước giàu dân mạnh thanh nhàn muôn năm

Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát và lạy 12 lạy

(3 lạy, 4 gật)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>