Kinh Xuất Hội

[ Giọng Nam Xuân ]

Nhờ Chí Tôn dạy khôn lẽ Đạo ,

Phật, Thánh, Tiên nhỏ máu nhiệt thành .

Vạn Linh đã hiệp Chí Linh ,

Hội xong cậy sức công bình Thiêng Liêng .

Đã gầy dựng nên quyền giáo hóa ,

Phòng hiệp vầy trọn cả nguyên nhân .

Vẹn toàn phàm thể thánh thân ,

Cùng theo Chơn pháp độ lần chúng Sinh .

Các con cúi đầu trình Sư Phụ , (cúi đầu)

Gìn từ tâm khuyến nhủ tăng đồ .

Đạo hư vô, Sư hư vô ,

Reo chuông thoát tục, phất cờ tuyệt sinh .

Cứ nương dưới máy linh cơ Tạo ,

Gươm huệ đưa trị xảo trừ tà .

Cửa địa ngục, chóng lánh xa ,

Mượn hình thánh thể cất nhà cõi Thiên .

Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>