Kinh Thuyết Pháp

Lưu ý : Bạn đọc có thể tải toàn bộ về máy nhà qua đường dẫn dưới đây :

(Giọng Nam Xuân)

(Vị thuyết pháp và đồng nhi đọc)

Trường phổ tế khó khăn lắm nỗi ,

Cậy Thánh tâm sửa đổi tánh phàm .

Dìu đời với sức không kham ,

Mượn quyền thuyết pháp đặng làm cơ quan .

Đại Từ Phụ hồng ân rưới khắp ,

Trợ giúp con đặng lập nên công .

Muốn cho thiên hạ đại đồng ,

Lấy câu cứu khổ dụ lòng thương sanh .

Nguyện lời nói biến hình bác ái ,

Nguyện chí thành sửa máy tà gian .

Nguyện cho khí tịnh thần an ,

Nguyện xin thính giả hiểu đàng chơn tu .

Nguyện các Ðấng đang chầu Bạch Ngọc ,

Giúp thông minh làu thuộc văn từ .

Cảm quang diêu động lòng tu ,

Khai cơ giải thoát mở tù Phong Đô .

Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>