Kinh Vào Ăn Cơm

( Giọng Nam Xuân )

Giữa vạn vật con người một giống ,

Phải uống ăn nuôi sống thây phàm .

Từ bi ngũ cốc đã ban ,

Dưỡng nuôi con trẻ châu toàn mảnh thân .

Công Thần Nông hóa dân buổi trước ,

Dạy khôn ngoan học chước canh điền .

Nhớ ơn bảo mạng Huyền Thiên ,

Con mong mượn xác đoạt quyền vĩnh sanh .

Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>