Kinh Thiên Đạo

Kinh Sám Hối (phần 4)

1

Kinh Sám Hối (phần 4) [ Giọng Nam Xuân ] Kìa những gái lẫy lừng hạnh xấu , Bỏ vạc đồng đốt nấu thảm kinh . Vì chưng trinh tiết chẳng

Kinh Sám Hối (phần 3)

1

Kinh Sám Hối (phần 3) [ Giọng Nam Xuân ] Tua khá tưởng thương lần nòi giống , Hãy xét vì mạng sống khó cầu . Cũng đừng bài bạc lận

Kinh Sám Hối (phần 2)

1

Kinh Sám Hối (phần 2) [ Giọng Nam Xuân ] Thấy già yếu hẹp đường nhượng tránh , Đừng chỗ đông buông tánh quá vui . Cợt người ta ra dạ

Kinh Sám Hối (phần 1)

1

Kinh Sám Hối (phần 1) [ Giọng Nam Xuân ] Cuộc danh lợi là phần thưởng quí , Đấng Hóa công xét kỹ ban ơn . Lòng đừng so thiệt tính