Kinh Sám Hối (phần 4)

Kinh Sám Hối (phần 4)

[ Giọng Nam Xuân ]

Kìa những gái lẫy lừng hạnh xấu ,

Bỏ vạc đồng đốt nấu thảm kinh .

Vì chưng trinh tiết chẳng gìn ,

Có chồng còn lại ngoại tình với trai .Kẻ tham lợi cột mai cột mối ,

Chuốc trau lời giả dối ngọt ngon .

Dỗ dành, rù quyến gái non ,

Làm hư hoại tiết, cháu con nhà người .

Lòng lang độc vui cười hớn hở ,

Chốn Diêm Đình phạt quở trừng răn .

Gông kềm khảo kẹp lăng xăng ,

Hành cho đáng kiếp tội căn đã làm .

Ngục đao kiếm cầm giam phạm ác ,

Tánh gian dâm hành phạt gớm ghê .

Giáo gươm bén nhọn tư bề ,

Chém đâm máu chảy tràn trề ngục môn .

Hành đến chết huờn hồn sống lại ,

Cho đầu thai ở tại thanh lâu .

Ngày đêm đưa rước chực chầu ,

Công bình Thiên Đạo phép mầu chí linh .

Móc nhọn vắt treo mình nhỏng nhảnh ,

Cối đạp đồng rất mạnh giã dần .

Ấy là phạt kẻ lường cân ,

Đo gian, đong thiếu, Thánh Thần chẳng kiên .

Bầy chó dữ mang xiềng chạy đại ,

Thấy tội nhơn xúm lại phân thây .

Hình nầy phạt kẻ dại ngây ,

Khinh khi Tam Giáo đọa đày thế ni .

Ao nước nóng sôi thì sục sục ,

Dầm cho người rã rục thịt xương .

Cũng vì lòng dạ vô lương ,

Đệ Huynh bất mục chẳng thương đồng bào .

Nhiều gộp núi như đao chơm chởm ,

Thấy dùn mình táng đởm rất ghê .

Thây người máu chảy dầm dề ,

Tiếng la than khóc tư bề rùm tai .

Phạt những kẻ sửa ngay ra vạy ,

Tớ phản thầy, tội lại bất trung .

Hành rồi giam lại âm cung ,

Ngày đêm đánh khảo trăng cùm xiềng gông .

Hình Bào Lạc cột đồng vòi vọi ,

Đốt lửa hồng ánh giọi chói lòa .

Trói người vào đó xát chà ,

Vì chưng hung bạo đốt nhà bắn săn .

Có cọp dữ nhăn răng đưa vấu ,

Gặp tội nhơn quào quấu xé thây .

Ấy vì lòng dạ chẳng ngay ,

Giết người lấy của bị nay hình nầy .

Ao rộng lớn chứa đầy huyết phẩn ,

Xô người vào lội lặn nhờm thây !.

Tanh hôi mình mẩy vấy đầy ,

Trồi lên hụp xuống gậy cây đánh đầu .

Để hành kẻ chứa sâu, lường của ,

Trù ếm người chửi rủa tổ tông .

Đồ dơ giặt đổ rạch sông ,

Đương khi uế trược thẳng xông chỗ thờ .

Vào bếp núc lúc nhơ không kể ,

Phơi áo quần chẳng nể Tam quang .

Buông lời tục tĩu dâm loàn ,

Lâu mau, nặng nhẹ, chịu mang tội nầy .

Ao rộng sâu chứa đầy giòi tửa ,

Hơi tanh hôi thường bửa lẫy lừng .

Gạo cơm hủy hoại quen chừng ,

Phạt ăn dơ dáy mới ưng tội tình .

Cột trói ngược quá kinh rất lạ ,

Quỉ Dạ xoa đánh vả kẹp cưa .

Vì chưng chửi gió mắng mưa ,

Kêu tên Thần Thánh chẳng chừa chẳng kiêng .

Bàn chông nhọn liền liền đánh khảo ,

Tra tội nhơn, giam giảo, ngược ngang .

Hàng người bế dịch trợ hoang ,

Thừa năm hạn đói mưa toan bức nghèo .

Thành Uổng Tử cheo leo gớm ghiếc ,

Cầm hồn oan rên siết khóc than .

Dương gian ngỗ nghịch lăng loàn ,

Liều mình tự vận không màng thảo ngay .

Xuống Địa ngục đọa đày hành mãi ,

Đúng số rồi còn phải luân hồi .

Quá công xem xét đền bồi ,

Lành siêu dữ đọa thêm nhồi tội căn .

Cầu Nại Hà bắc giăng sông lớn ,

Tội nhơn qua óc rởn dùn mình .

Hụt chơn ván lại gập ghình ,

Nhào đầu xuống đó cua kình rỉa thây .

Nhiều thứ rắn mặt mày dữ tợn ,

Ngóng cổ trông mắt trợn dòm người .

Gắp thây nuốt sống ăn tươi ,

Vì bày thưa kiện móc bươi xúi lời .

Trong núi lửa bay hơi tanh khét ,

Linh hồn người đầy nghẹt trong ngoài .

Phạt răn quến gái, dụ trai ,

Bày ra thuốc độc, phá thai tuyệt loài .

Người ở thế mấy ai khỏi lỗi ,

Biết lạc lầm sám hối tội căn .

Tu tâm sửa tánh ăn năn ,

Ba giềng nắm chặt, năm hằng chớ lơi .

Ngặt có kẻ tưởng Trời tin Phật ,

Mà trong lòng chẳng thật kỉnh thành .

Lâm nguy nguyện vái làm lành ,

Tai qua rồi lại dạ đành phụ vong .

Chớ thái quá đừng lòng bất cập ,

Phép tu hành luyện tập nhiều ngày .

Làm lành, xem phải nói ngay ,

Giữ ba điều ấy thiệt rày phước duyên .

Lời kệ sám di truyền khuyến thiện ,

Câu văn từ biện thật thà .

Chẳng dùng những tiếng sâu xa ,

E không hiểu thấu diễn ra ích gì ?.

Chớ buông tiếng thị phi khinh dể ,

Ráng làm lành phước để cháu con .

Làm người nhơn nghĩa giữ tròn ,

Muôn năm bóng khuất, tiếng còn bay xa .

Niệm : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

3 lạy, mỗi lạy 4 gật X 3 lạy = 12 gật, mỗi lạy niệm : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>